2021.07.13 - Thông báo về việc liên hệ với Phòng Đào tạo Sau đại học của HV Cao học

Trong thời gian thực hiện Chỉ dạo của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, khi cần thiết Học viên có thể liên hệ với Phòng Đào tạo Sau đại học qua các địa chỉ Emails: ntbn@hcmulaw.edu.vn, ldthuong@hcmulaw.edu.vn, dtdhien@hcmulaw.edu.vn, pqvu@hcmulaw.edu.vn
--%>
Top