2020.09.23 - Thông tin về các đợt bảo vệ luận văn của năm 2020 và thời hạn nộp luận văn

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông tin đến học viên các lớp CHL về các đợt bảo vệ luận văn của năm 2020 và thời hạn nộp luận văn như sau:

1. Đợt bảo vệ trong tháng 10/2020 dự kiến vào các ngày 16,17,18.
2. Đợt bảo vệ trong tháng 11/2020 dự kiến vào các ngày 13,14,15.
3. Đợt bảo vệ cuối cùng trong năm dự kiến vào các ngày 18,19,20/12. Hạn chót nộp luận văn về phòng SĐH cho đợt bảo vệ tháng 12/2020 là ngày 09/11/2020.

--%>
Top