2020.02.11 - Thông báo về việc nhận quyết định giao đề tài luận văn lớp CHL K29, 30 - CN: Luật HP & LHC, Luật Kinh tế (lần 2), Luật Quốc tế

- Trân trọng kính mời các HV đã bảo vệ thành công đề cương đến Phòng Đào tạo Sau đại học nhận quyết định giao đề tài luận văn (trong giờ hành chính)
--%>
Top