2020.01.10 - Thông báo về việc nhận quyết định giao đề tài luận văn lớp CHL K29, 30 - CN: Luật kinh tế (lần 1)

- Trân trọng kính mời các HV đã bảo vệ thành công đề cương lần 1 CN: Luật kinh tế  đến Phòng Đào tạo Sau đại học nhận quyết định giao đề tài luận văn (trong giờ hành chính)
--%>
Top